Edukacja włączająca

 

włączająca

Edukacja włączająca to propozycja modelu edukacji uwzględniającego różnorodność uczniów i uczennic korzystających z placówek edukacyjnych i funkcjonujących w systemie edukacji formalnej. Najczęściej o edukacji włączającej mówi się w odniesieniu do różnorodności wynikającej z niepełnosprawności. Włączanie, to idea przełamywania stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnością.

Powyższy rysunek przedstawia formy organizacyjne kształcenia niepełnosprawnych.  W naszej szkole, w zależności od potrzeb, w różnych latach szkolnych tworzymy:

 1. Klasy specjalne
 2. Klasy specjalne współpracujące
 3. Klasy integracyjne z nauczycielem wspierającym
 4. Zwykła klasa z doradcą np. tyflopedagogiem
 5. Zwykłe klasy o zredukowanej liczebności
 6. Zwykłe klasy

Przygotowujemy uczniów do jak najpełniejszego funkcjonowania w społeczeństwie. Uczą się u nas dzieci z niedosłuchem, niedowidzące, niewidome, dzieci autystyczne, z Zespołem Aspergera i z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową. Uczestniczą one  w życiu szkoły w takim samym stopniu jak ich pełnosprawni rówieśnicy. Taka organizacja placówki jest możliwa dzięki otwartej na problemy osób niepełnosprawnych społeczności szkolnej oraz  doświadczonej kadrze pedagogicznej.

Zapewniamy uczniom niepełnosprawnym optymalne warunki kształcenia poprzez:

 • opracowywanie i realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci,
 • doświadczenie poczucia rozwoju, akceptacji i pozytywnych postaw społecznych (codzienny kontakt z pełnosprawnymi rówieśnikami),
 • doświadczenie i zaangażowanie wykwalifikowanej kadry – oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tyflopedagogów, reedukatorów, logopedy, terapeutów,
 • uczestnictwo w indywidualnych zajęciach specjalistycznych – logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych
 • wsparcie ze strony psychologa, logopedy i pedagoga szkolnego,
 • specjalistyczne wyposażenie pracowni, gabinetów i Sali Doświadczania Świata,
 • naukę z rówieśnikami o takim samym rodzaju niepełnosprawności,
 • stałą współpracę z rodzicami,
 • poczucie zadowolenia, pomyślności życiowej, jakości życia na miarę potrzeb i możliwości.

Charakterystyka klas

Klasy integracyjne   

W naszej szkole funkcjonuje  sześć klas integracyjnych. Uczęszczają do nich dzieci słabo słyszące, z Zespołem Aspergera, z zaburzeniami hiperkinetycznymi oraz z uszkodzonym wzrokiem, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową. W klasach uczą: nauczyciele wiodący (specjaliści przedmiotowcy) oraz nauczyciel wspomagający. Nauczyciele wspomagający to specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy i tyflopedagodzy).

Uczniowie klas integracyjnych aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Reprezentują ją także na forum miejskim. Biorą  udział w festiwalach, przeglądach artystycznych, konkursach międzyszkolnych oraz imprezach integracyjnych organizowanych ma terenie naszego miasta.

W integracji pracujemy w myśl zasady „Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego”. Uświadamiamy uczniom, że praca każdego z nich składa się na sukces grupy. Podczas zajęć eksponujemy mocne strony wszystkich podopiecznych. W pracy bardzo pomaga nam akceptacja naszych działań przez rodziców  oraz ich pomoc w różnych szkolnych przedsięwzięciach. Staramy się wspierać wszechstronny rozwój dzieci dając im naszą sympatię, uwagę i troskę oraz pomysły na ciekawą i przyjemną edukację.

Klasa specjalna dla dzieci z autyzmem

Specyfiką pracy jest indywidualizacja wszelkich oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych, maksymalnie dostosowanych do możliwości poszczególnych uczniów z wykorzystaniem wielu metod. Dla każdego ucznia opracowywany jest przez zespół specjalistów i nauczycieli Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Uczniowie przygotowywane mają plany aktywności na dany dzień, co rozwija ich samodzielność.

Dzieci mają możliwość polisensorycznego poznawania rzeczywistości w sali doświadczania świata, relaksu podczas muzykoterapii oraz stymulacji ruchowej i sensorycznej.

Klasa specjalna dla dzieci z niedosłuchem

Specyfiką pracy jest indywidualizacja wszelkich oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych, maksymalnie dostosowanych do możliwości poszczególnych uczniów z wykorzystaniem wielu metod. Dla każdego ucznia opracowywany jest przez zespół specjalistów i nauczycieli Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

Dzieci niewidome i niedowidzące w naszej szkole objęte są pomocą tyflopedagogów. Uczą się nowych znaków pisma Brajle´a oraz postrzegania świata pozostałymi zmysłami. Pod kierunkiem instruktorów uczą się orientacji przestrzennej, czyli poruszania się z laską. Są objęci edukacją włączającą – uczęszczają do klas ogólnodostępnych.

Dzieci słabo słyszące i niesłyszące w naszej szkole objęte są pomocą surdopedagogów. W zależności od potrzeb i możliwości dzieci stosowane są różne sposoby porozumiewania z uczniami – mowa werbalna, fonogesty (metoda wspomagająca odczytywanie mowy z ust), język migowy. Uczniowie uczą się w klasach integracyjnych lub są objęci nauczaniem indywidualnym

 Uczniowie niepełnosprawni objęci są także pomocą pedagogów, psychologów i logopedy szkolnego.

 

Integracja

Prowadzona w naszej szkole integracja stwarza szansę rozwoju społecznego zarówno dzieciom objętym specjalną troską, jak i ich rówieśnikom. Poprzez wspólną naukę  i zabawę podczas przerw lekcyjnych czy zajęć świetlicowych uczniowie pełnosprawni pozbywają się obaw i uprzedzeń funkcjonujących w społeczeństwie. Uczą się tolerancji, a przede wszystkim akceptacji drugiej osoby. Kontakty te są równie ważne dla dzieci niepełnosprawnych, burzą one, bowiem bariery między nimi a rówieśnikami.

Ważnym elementem integracji jest też wspólne uczestnictwo w imprezach i uroczystościach szkolnych, wycieczkach, zielonych szkołach. W naszej placówce organizujemy Międzyszkolny Integracyjny Festiwal „Śpiewam z pasją, tańczę z pasją” który honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Płocka. W imprezie tej licznie biorą udział uczniowie z płockich szkół ogólnodostępnych, specjalnych oraz wychowankowie przedszkoli z terenu  Miasta Płocka.

W naszej szkole staramy się, aby cała społeczność respektowała prawa i obowiązki zawarte w  Statucie. Dla wszystkich uczniów ważne są te same wartości, które wiążą się z ich potrzebą bycia zaakceptowanym w środowisku rówieśników i dorosłych.

Dzięki hojności ludzi dobrej woli działającymi w różnorodnych fundacjach i stowarzyszeniach nasza szkoła od lat  otrzymuje  dofinansowania do wycieczek, sprzęt specjalistyczny  i pomoce dydaktyczne.

Jesteśmy wdzięczni naszym sponsorom, wśród których znajdują się między innymi:

–  Rzecznik Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta Płocka

–  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Silni Razem”

– Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych – De Facto

– Fundacja Orlen – Dar Serca

– Fundacja – POLSAT

Polimex – Mostostal S.A