Edukacja włączająca

 

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

to włączanie dzieci z problemami edukacyjnymi
w pełny proces edukacyjny
.

Włączanie można rozumieć, jako celowy, systematyczny, zorganizowany proces społeczny. Włączanie, to idea przełamywania stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnością.

Powyższy rysunek przedstawia formy organizacyjne kształcenia niepełnosprawnych.  W naszej szkole, w zależności od potrzeb, w różnych latach szkolnych tworzymy:

 1. Klasy specjalne
 2. Klasy specjalne współpracujące
 3. Klasy integracyjne z nauczycielem wspierającym
 4. Zwykła klasa z doradcą np. tyflopedagogiem
 5. Zwykłe klasy o zredukowanej liczebności
 6. Zwykłe klasy

Przygotowujemy uczniów do jak najpełniejszego funkcjonowania w społeczeństwie. Uczą się u nas dzieci z niedosłuchem, niedowidzące, niewidome, dzieci autystyczne, z Zespołem Aspergera i z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Uczestniczą one  w życiu szkoły w takim samym stopniu jak ich pełnosprawni rówieśnicy. Taka organizacja placówki jest możliwa dzięki otwartej na problemy osób niepełnosprawnych społeczności szkolnej oraz  doświadczonej kadrze pedagogicznej.

Zapewniamy uczniom niepełnosprawnym optymalne warunki kształcenia poprzez:

 • opracowywanie i realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci,
 • doświadczenie poczucia rozwoju, akceptacji i pozytywnych postaw społecznych (codzienny kontakt z pełnosprawnymi rówieśnikami),
 • doświadczenie i zaangażowanie wykwalifikowanej kadry – oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tyflopedagogów, reedukatorów, logopedy, terapeutów,
 • uczestnictwo w indywidualnych zajęciach specjalistycznych – logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych
 • wsparcie ze strony psychologa, logopedy i pedagoga szkolnego,
 • specjalistyczne wyposażenie pracowni, gabinetów i Sali Doświadczania Świata,
 • naukę z rówieśnikami o takim samym rodzaju niepełnosprawności,
 • stałą współpracę z rodzicami,
 • poczucie zadowolenia, pomyślności życiowej, jakości życia na miarę potrzeb i możliwości.

Charakterystyka klas

Klasy integracyjne   

W naszej szkole funkcjonuje  sześć klas integracyjnych. Uczęszczają do nich dzieci słabo słyszące, z Zespołem Aspergera, z zaburzeniami hiperkinetycznymi oraz z uszkodzonym wzrokiem, z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową. W klasach uczą: nauczyciele wiodący (specjaliści przedmiotowcy) oraz nauczyciel wspomagający. Nauczyciele wspomagający to specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy i tyflopedagodzy)   – Grażyna Suwardt, Alicja Aktyl-Rosłaniec, Martyna Detmer, Joanna Bartnicka, Magdalena Fortuńska, Marta Kaczkowska.

Uczniowie klas integracyjnych aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Reprezentują ją także na forum miejskim. Biorą  udział w festiwalach, przeglądach artystycznych, konkursach międzyszkolnych oraz imprezach integracyjnych organizowanych ma terenie naszego miasta.

W integracji pracujemy w myśl zasady „Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego”. Uświadamiamy uczniom, że praca każdego z nich składa się na sukces grupy. Podczas zajęć eksponujemy mocne strony wszystkich podopiecznych. W pracy bardzo pomaga nam akceptacja naszych działań przez rodziców  oraz ich pomoc w różnych szkolnych przedsięwzięciach. Staramy się wspierać wszechstronny rozwój dzieci dając im naszą sympatię, uwagę i troskę oraz pomysły na ciekawą i przyjemną edukację.

Klasa specjalna dla dzieci z autyzmem

(pedagog specjalny, terapeuta: Sylwia Meredykt)

Specyfiką pracy jest indywidualizacja wszelkich oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych, maksymalnie dostosowanych do możliwości poszczególnych uczniów z wykorzystaniem wielu metod. Dla każdego ucznia opracowywany jest przez zespół specjalistów i nauczycieli Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Uczniowie przygotowywane mają plany aktywności na dany dzień, co rozwija ich samodzielność.

Dzieci mają możliwość polisensorycznego poznawania rzeczywistości w sali doświadczania świata, relaksu podczas muzykoterapii oraz stymulacji ruchowej i sensorycznej.

Klasa specjalna dla dzieci z niedosłuchem

(pedagog specjalny, surdopedagog: Małgorzata Jankowska)

Specyfiką pracy jest indywidualizacja wszelkich oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych, maksymalnie dostosowanych do możliwości poszczególnych uczniów z wykorzystaniem wielu metod. Dla każdego ucznia opracowywany jest przez zespół specjalistów i nauczycieli Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

Dzieci niewidome i niedowidzące w naszej szkole objęte są pomocą tyflopedagogów: Anny Kowalewskiej-Makuch, Katarzyny Bratkowskiej, Iwony Michalskiej, Moniki Bartlewskiej, Leny Aleksanderek, Anny Orłowskiej. Uczą się nowych znaków pisma Brajle´a oraz postrzegania świata pozostałymi zmysłami. Pod kierunkiem instruktorów uczą się orientacji przestrzennej, czyli poruszania się z laską. Są objęci edukacją włączającą – uczęszczają do klas ogólnodostępnych.

Dzieci słabo słyszące i niesłyszące w naszej szkole objęte są pomocą surdopedagogów: Małgorzaty Jankowskiej, Grażyny Suwardt, Janiny Osieckiej i Urszuli Czyżewskiej. W zależności od potrzeb i możliwości dzieci stosowane są różne sposoby porozumiewania z uczniami – mowa werbalna, fonogesty (metoda wspomagająca odczytywanie mowy z ust), język migowy. Uczniowie uczą się w klasach integracyjnych lub są objęci nauczaniem indywidualnym

 

Logopeda szkolny: Jolanta Kaczmarek- surdologopeda

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klas integracyjnych są również objęci opieką logopedyczną. W zależności od potrzeb uczestniczą w zajęciach indywidualnych lub grupowych. Gabinet logopedyczny wyposażony jest w pomoce specjalistyczne do terapii logopedycznej (do ćwiczeń usprawniających narządy mowy, ćwiczeń oddechowych, emisji głosu) oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem edukacyjno – logopedycznym (program do terapii dzieci niedosłyszących oraz programy dla dzieci z zaburzeniami mowy innego pochodzenia).

Zadaniem prowadzonej terapii logopedycznej jest rozwijanie sprawności językowej i komunikacyjnej uczniów, tak by mogli ujawnić i rozwijać swoje uzdolnienia.

Psycholog szkolny: Katarzyna Podolewska

Uczniowie niepełnosprawni objęci są opieką psychologa szkolnego. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną realizują program ogólnorozwojowy pt. Zajęcia wspomagające rozwój „Potrafię więcej”. Uczniowie z autyzmem spotykają się z psychologiem podczas zajęć indywidualnych. Młodsze dzieci z wadą słuchu uczestniczą w zajęciach „Bawimy się i uczymy razem”. Oprócz zajęć grupowych odbywają się indywidualne spotkania z poszczególnymi dziećmi.

Rolą psychologa jest również wspieranie rodziców dzieci niepełnosprawnych, dlatego każdy z rodziców ma możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji.

 

Integracja

Prowadzona w naszej szkole integracja stwarza szansę rozwoju społecznego zarówno dzieciom objętym specjalną troską, jak i ich rówieśnikom. Poprzez wspólną naukę  i zabawę podczas przerw lekcyjnych czy zajęć świetlicowych uczniowie pełnosprawni pozbywają się obaw i uprzedzeń funkcjonujących w społeczeństwie. Uczą się tolerancji, a przede wszystkim akceptacji drugiej osoby. Kontakty te są równie ważne dla dzieci niepełnosprawnych, burzą one, bowiem bariery między nimi a rówieśnikami.

Ważnym elementem integracji jest też wspólne uczestnictwo w imprezach i uroczystościach szkolnych, wycieczkach, zielonych szkołach. W naszej placówce od 2 lat organizujemy Międzyszkolny Integracyjny Festiwal „Śpiewam z pasją, tańczę z pasją” który honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Płocka. W imprezie tej licznie biorą udział uczniowie z płockich szkół ogólnodostępnych, specjalnych oraz wychowankowie przedszkoli z terenu Płocka.

W naszej szkole staramy się, aby cała społeczność respektowała prawa i obowiązki zawarte w  Statucie. Dla wszystkich uczniów ważne są te same wartości, które wiążą się z ich potrzebą bycia zaakceptowanym w środowisku rówieśników i dorosłych.

Dzięki współpracy ze stowarzyszeniami i instytucjami wspomagającymi rozwój naszych wychowanków mamy możliwość integracji ze środowiskami osób niepełnosprawnych.  Co roku prezentujemy programy artystyczne na imprezie integracyjnej Dzień Przyjaznych Serc organizowanej przez DPS przy ul. Krótkiej. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Silni Razem” zaprasza nas corocznie na imprezę mikołajkową i Dzień Dziecka. Przed Wielkanocą odwiedzamy PWSZ w Płocku uczestnicząc w Spotkaniu z zajączkiem. Ulubioną imprezą naszych wychowanków jest Wieczór marzeń w ZOO, gdzie mają możliwość zwiedzania ogrodu z przewodnikiem oraz rozwiązywania zagadek i konkursów o zwierzętach.

Od lat aktywnie uczestniczymy w organizowanych przez ZSOS nr 7 Treningach Aktywności Motorycznej  i Przeglądach Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych,  gdzie przedstawiamy inscenizacje znanych bajek oraz układy taneczne. Próbowaliśmy również sił w Kabaretonie przygotowanym przez SOSP nr 2.  Nasi artyści występują pod nazwą „Sójki z Trójki”.

Dzięki hojności ludzi dobrej woli działającymi w różnorodnych fundacjach i stowarzyszeniach nasza szkoła od lat  otrzymuje  dofinansowania do wycieczek, sprzęt specjalistyczny  i pomoce dydaktyczne.

Jesteśmy wdzięczni naszym sponsorom, wśród których znajdują się między innymi:

–  Rzecznik Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta Płocka

–  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Silni Razem”

– Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych – De Facto

– Fundacja Orlen – Dar Serca

– Fundacja – POLSAT

Polimex – Mostostal S.A