Podręczniki

0683_0704

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022
POBIERZ
Regulamin wypożyczania podręczników,
i materiałów ćwiczeniowych
z biblioteki szkolnej wprowadzony Zarządzeniem nr 17/20 Dyrektora Szkoły z dnia 12.10.2020 r.
  1. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia będą wypożyczane uczniom klas I –VIII w bibliotece szkolnej (począwszy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego) według ustalonego harmonogramu.
  2. Ćwiczenia stają się własnością ucznia.
  3. Podręczniki należy zwrócić do biblioteki do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
  4. Jeżeli podręcznik składa się z kilku części to po zakończeniu pracy z jedną z nich, należy ją zwrócić do biblioteki i wypożyczyć następną.
  5. Uczeń jest zobowiązany do obłożenia podręczników w okładki plastikowe (nie wolno owijać książek w folię lub ją mocować zszywaczem), nie później niż w ciągu 2 tygodni od momentu ich wypożyczenia. W przypadku niedopełnienia powyższego uczeń otrzyma ujemne punkty zachowania zgodnie z tabelą określoną w Statucie szkoły.
  6. Okładki plastikowe, o których jest mowa w pkt. 5 są własnością  ucznia.
  7. Podręczniki należy podpisać ołówkiem.
  8. Zabrania się niszczenia podręczników, wyrywania kartek, dokonywania notatek, rysunków, zaznaczeń.
  9. Jeżeli podręcznik ulegnie zniszczeniu, uszkodzeniu lub zagubieniu, rodzice ucznia ponoszą koszty zakupu nowego podręcznika. W tym celu należy z biblioteki szkolnej pobrać odpowiedni druczek z numerem konta szkoły, uregulować należność, a następnie potwierdzenie wpłaty dostarczyć do biblioteki.
  10. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić razem z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zakupienia całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
Zarządzenie nr 17 z dn. 12.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wypożyczania podręczników (…)