Regulamin

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Postanowienia ogólne

 

Samorząd Uczniowski  szkoły zwany dalej S.U., działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz Statut Szkoły. Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły. Przedstawicielem całej społeczności szkolnej są Organy Samorządu Uczniowskiego: Rada Samorządu Uczniowskiego i Samorząd Klasowy.

Organy Samorządu Uczniowskiego

1.       W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

 • przewodniczący
 • zastępca przewodniczącego
 • sekretarz
 • skarbnik
 • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego klas I-III

2.       W skład Samorządu Klasowego wchodzą:

 • przewodniczący
 • zastępca przewodniczącego
 • skarbnik

3.       Kadencja organów samorządu trwa 1 rok.

Zadania i kompetencje Organów Samorządu Uczniowskiego

1.       Zadania Rady Samorządu Uczniowskiego:

 • opracowuje i przedstawia dyrekcji plan pracy samorządu,
 • wyraża wolę wszystkich uczniów,
 • przedstawia Dyrekcji szkoły, Radzie Pedagogiczne  i Komitetowi Rodzicielskiemu   opinie  oraz wnioski uczniów,
 • reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 • realizuje zadania wynikające z planu pracy szkoły,
 • współpracuje z samorządami innych szkół,
 • prowadzi dokumentację przy pomocy opiekuna.

Zebrania Rady zwołuje opiekun w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Uchwały rady, opinie i wnioski zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

2.       Na czele Rady Samorządu Uczniowskiego stoi przewodniczący, który:

 • reprezentuje Samorząd Uczniowski,
 • czuwa nad realizacją planu pracy samorządu,
 • kontaktuje się z przewodniczącymi klas, przedstawicielem SU klas I-III,
 • występuje do Dyrektora w imieniu Samorządu Uczniowskiego w ważnych sprawach uczniowskich,
 • współpracuje z samorządami innych szkół.

3.       Zastępca przewodniczącego:

 • wspomaga przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego funkcji,
 • kieruje realizacją powierzonych zadań,
 • wspomaga prace powołanych sekcji.

4.       Sekretarz:

 • prowadzi dokumentację,
 • opiekuje się tablicą informacyjną ,
 • sporządza protokoły z zebrań i sprawozdania z realizacji zadań.

5.       Skarbnik:

 • prowadzi dokumentację finansową przy pomocy opiekuna,
 • kontroluje ilość zebranych pieniędzy podczas akcji charytatywnych organizowanych na terenie szkoły.

6.       Rada Samorządu Uczniowskiego może powoływać doraźne sekcje, zgodnie z bieżącymi potrzebami. Opiekę nad sekcjami sprawuje opiekun samorządu.

7.       Fundusz Samorządu Uczniowskiego może być tworzony:

 • z organizowanych loterii fantowych, dyskotek, sprzedaży gazetki szkolnej,
 • ze zbiórki surowców wtórnych,
 • z przekazanych przez Komitet Rodzicielski (w odpowiedzi na pisemną prośbę uczniów, przedstawiającą potrzeby finansowe Samorządu).

8.       Zadania Samorządów Klasowych:

 • zgłaszanie wniosków od uczniów z ich klas do Rady Samorządu Uczniowskiego,
 • uczestnictwo w zebraniach ogólnych Rady,
 • organizowanie życia kulturalnego w klasie i w szkole,
 • organizowanie samopomocy koleżeńskiej (pod opieką nauczycieli),
 • godne reprezentowanie ogółu uczniów swoich klas,
 • sumienne wywiązanie się z powierzonych funkcji,
 • współpraca z wychowawcą klasy (w zakresie wystawiania ocen  zachowania, propozycji tematów na godzinie do dyspozycji wychowawcy, planu pracy wychowawcy i życia kulturalnego klasy).

Opiekun organizuje zebrania Organów Samorządu Uczniowskiego. Samorządy klasowe reprezentuje na zebraniu przewodniczący lub zastępca, który informuje klasę o poruszanych zagadnieniach na najbliższej godzinie do dyspozycji wychowawcy. Uchwały na zebraniu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności 2/3 składu Organów Samorządu Uczniowskiego.

Tryb przeprowadzania wyborów

do Rady Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego klas IV-VI odbywają się do 25 września każdego roku w głosowaniu tajnym i powszechnym. Kandydatami do Rady Samorządu Uczniowskiego są przewodniczący klas V i VI oraz uczniowie, którzy zgłoszą swój udział. Warunkiem podstawowym  jest wzorowa lub bardzo dobra ocena zachowania kandydata oraz akceptacja ze strony wychowawcy, uczniów klasy oraz opiekuna RSU.

Wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego klas I-III przeprowadza opiekun Samorządu klas I-III. W wyborach biorą udział Trójki Klasowe z klas II i III. Każdy reprezentant klasy przygotowuje „Autoprezentację”, którą przedstawia podczas spotkania wyborczego. Głosowanie ma charakter tajny. Uczeń z największą liczbą głosów zostaje przewodniczącym SU klas I-III. W skład ścisłego gremium SU wchodzi 10 uczniów, którzy po przewodniczącym uzyskali największą liczbę głosów.

1.      Nad prawidłowością przeprowadzenia wyborów czuwa powołana komisja wyborcza, której skład stanowią wytypowani przez opiekuna SU uczniowie klas VI (pięć osób),

2.   Do obowiązków komisji wyborczej należy:

 • przygotowanie wyborów ( tablic informacyjnych, kart do głosowania, miejsca prac komisji),
 • przeprowadzenie wyborów,
 • sporządzenie protokołu z prac komisji,
 • ogłoszenie wyników wyborów.

3.       Kandydat do Rady Samorządu Uczniowskiego jest wybierany spośród uczniów klas V-VI,

4.      Wymagania stawiane kandydatowi biorącemu udział w wyborach:

 • uzyskał akceptację wychowawcy, większości uczniów z własnej klasy oraz opiekuna RSU,
 • umie współpracować w grupie,
 • potrafi godnie reprezentować szkołę i wszystkich uczniów,
 • wywiązuje się z powierzonych zadań,
 • posiada dużo pomysłów i zapału do pracy,
 • cechuje go wysoka kultura osobista, jest przykładem dla całej społeczności szkolnej.

5.      Kampania wyborcza.

Zadania do realizacji dla każdego kandydata:

 • osobiście zgłasza swój udział do opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
 • przygotowuje „Autoprezentację” i przedstawia jej treść opiekunowi,
 • przedstawia i zawiesza treść autoprezentacji na tablicach informacyjnych,
 • autoprezentacja powinna zawierać : imię i nazwisko ucznia, klasę, zdjęcie, zainteresowania, szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie, uzasadnienie swojej kandydatury, hasło wyborcze oraz propozycje działań usprawniających pracę samorządu. Dodatkowo można przedstawić opinie klasy (kolegów, koleżanek, wychowawcy) o predyspozycjach kandydata do pracy w Radzie Samorządu Uczniowskiego. Autoprezentacja powinna być napisana jasno, czytelnie, bezbłędnie  i starannie.

6.      Wszyscy uczniowie  szkoły mają prawo i możliwość zapoznać się z „Autoprezentacją” osób biorących udział w wyborach podczas apelu przedwyborczego.

7.      Wybory powszechne.

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego dokonuje się   w głosowaniu tajnym i powszechnym w następujący sposób:

 • cała społeczność szkolna bierze udział w wyborach,
 • głosujący oddają głos tylko na jednego kandydata na specjalnie przygotowanych kartach ,
 • karty do głosowania wrzucane są do urny wyborczej.

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą 4 osoby, które otrzymały największą ilość głosów.

Wykluczenie z Rady Samorządu Uczniowskiego

Każdy członek Rady w przypadku nie wywiązania się z obowiązków lub rażącego łamania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego i przepisów  Statutu Szkoły, może być zwolniony z pełnienia przydzielonej funkcji. Decyzję podejmuje opiekun na podstawie dowodów świadczących o niestosownym zachowaniu się ucznia. O fakcie wykluczenia zostaje powiadomiona Rada Samorządu Uczniowskiego i cała społeczność szkolna.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

1.       Zadania:

 • czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego, pełni rolę doradczą,
 • powołuje komisję wyborczą i nadzoruje jej prace,
 • przydziela wybranym członkom Rady, przysługujące im funkcje,
 • organizuje i bierze udział w zebraniach Organów Samorządu Uczniowskiego,
 • omawia na zebraniach realizację zadań z planu pracy, przyjmuje wnioski i uwagi uczniów oraz przekazuje ważne informacje dyrekcji dotyczące spraw szkolnych,
 • pomaga w opracowaniu planu pracy samorządu na dany rok szkolny,
 • czuwa nad dokumentacją rozliczeń finansowych , prowadzonych przez skarbnika,
 • organizuje i prowadzi apele przedwyborcze i podsumowujące pracę Rady Samorządu Uczniowskiego w danym roku szkolnym,
 • czuwa nad prawidłową współpracą uczniów w samorządzie, opartą na stosunkach przyjaźni i wzajemnej pomocy,
 • podejmuje decyzję o wykluczeniu ucznia z Rady Samorządu Uczniowskiego,
 • uczestniczy w zebraniach organizowanych na terenie miasta dla opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego

1.        Rolę opiekuna pełni nauczyciel wybrany w wyborach tajnych  i powszechnych przez uczniów klas IV-VI.

2.        Kadencja opiekuna trwa 3 lata, od września danego roku szkolnego do 31 maja ostatniego roku trwania kadencji.

3.        Wybory odbywają się w czerwcu przed końcem roku szkolnego.

4.        Dyrekcja w porozumieniu z wybranym opiekunem , powołuje na okres 3 lat nauczyciela z klas I-III opiekuna Samorządu Uczniowskiego dla klas I-III.

Postanowienia końcowe

1.           Regulamin jest uchwalony w głosowaniu tajnym przez całą społeczność uczniowską.

2.      Organy Samorządu Uczniowskiego na wniosek społeczności szkolnej mogą dokonać zmian lub uzupełnienia regulaminu.

3.       Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

4.       Regulamin jest dostępny w Internecie, bibliotece oraz u opiekuna SU.