Kontakt

kontakt2

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku posiada dwie siedziby:

 1. Budynek A przy ul. Kossobudzkiego 7, w którym uczą się uczniowie klas I-III,
 2. Budynek C przy ul. Królowej Jadwigi 4, w którym uczą się uczniowie klas IV-VIII.

KONTAKT

Budynek A – telefony Budynek C – telefony
Sekretariat 24 3669717

wew. 22

Sekretariat 24 3664480
Wicedyrektor 24 3669717

wew. 32

Wicedyrektor 24 3664493
Kierownik świetlicy 24 3669717

wew. 34

Referent ds. gospodarczych 24 3664483
Kierownik gospodarczy 24 3669717

wew. 23

Biblioteka 24 3664492
Biblioteka 24 3669717

wew. 25

Referent 24 3664496
Referent 24 3669717

wew. 26

Pielęgniarka 24 3664488
Referent ds. żywienia 24 3669717

wew. 27

Pedagog 24 3664485
Pielęgniarka 24 3669717

wew. 29

Psycholog 24 3664486
Pedagog 24 3669717

wew. 30

Pokój nauczycielski 24 3664484
Psycholog 24 3669717

wew. 31

Dyżurka 24 3664487
Świetlica 24 3669717

wew. 38

Fax 24 3664495
Stomatolog 24 3669717

wew. 39

Pokój nauczycielski 24 3669717

wew. 33

Dyżurka 24 3669717

wew. 35

Fax 24 3669717

wew. 20

e-mail: sekretariat@sp3plock.pl

e-mail: dyrektor@sp3plock.pl

Klauzula informacyjna

do strony internetowej

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku, ul. Kossobudzkiego 7, e-mail: sekretariat@sp3plock.pl, reprezentowana przez dyrektora.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Elżbieta Wituska, e-mail: wituska@zjoplock.pl, tel.: 24 367 89 34
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z użytkownikami strony w ramach prowadzonej przez nas działalności publicznej oraz treści przez nas udostępnionych, jak też w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie (zawarte w formularzu kontaktowym), jeśli zajdzie taka konieczność.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkownika strony jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3.
 • Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. dostawcom usług teleinformatycznych (hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych), dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującym w szkole Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 • Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

             – prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania kopii swoich danych,

             – prawo do sprostowania danych,

             – prawo usunięcia danych,

             – prawo do ograniczenia przetwarzania,

             – prawo do przenoszenia danych,

             – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 • Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie
  z prawem.


Pokaż Szkoła Podstawowa nr 3 na większej mapie

 

 

 

Pokaż Szkoła Podstawowa nr 3 na większej mapie