Ważne terminy 2021/2022

OCENIANIE W SZKOLE – ROK SZKOLNY 2021/2022

 

  ZADANIE TERMIN
1. Wstępna informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za I okres podawana na 2 tygodnie przed klasyfikacją (oceny ndst, ndp, ng – forma pisemna) roku szkolnego 2021/2022. I okres trwa od 1 września 2021 r. do 28 stycznia 2022 r. II okres od 31 stycznia 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. 10.01.2022 r.
2. Podanie informacji o ostatecznie ustalonych ocenach klasyfikacyjnych za I okres roku szkolnego 2021/2022 podawana na 2 dni robocze przed klasyfikacją. 20.01.2021 r.
3. Podanie wstępnej informacji o rocznych i końcowych ocenach klasyfikacyjnych (na 2 tygodnie przed klasyfikacją) 06.06.2022 r.
4. Podanie informacji o ostatecznie ustalonych rocznych i końcowych ocenach klasyfikacyjnych (na 2 dni robocze przed klasyfikacją). 15.06.2022 r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI 2021/2022

 

L.p. Temat Termin Prowadzący
1. Przedstawienie planu pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022. Zapoznanie z wewnątrzszkolnym ocenianiem, programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły. Ustalenie z rodzicami działań wychowawczych, które będą  realizowane w bieżącym roku szkolnym. Przedstawienie oferty zajęć pozalekcyjnych. Omówienie zasad bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły i procedur obowiązujących w szkole w czasie pandemii. Wybór Oddziałowych Rad Rodziców. Poinformowanie rodziców klas VIII o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zapoznanie z możliwością dobrowolnego szczepienia dzieci od 12 roku życia przeciwko COVID-19. Kl. IV-VIII

03.09.2021 r.

 

Kl. I-III

06.09.2021 r.

 

wychowawca
2. Bieżące wyniki w nauce i zachowaniu. Realizacja planu pracy wychowawcy klasowego. Upowszechnianie wśród rodziców kultury pedagogicznej w zależności od konkretnej sytuacji wychowawczej w klasie, rzeczywistych potrzeb i zainteresowań rodziców. Sprawy różne.

Możliwość konsultacji z nauczycielami wszystkich przedmiotów.

Kl. I-III

03.11.2021 r.

 

Kl. IV-VIII

04.11.2021 r.

Wychowawca

 

 

3. Przypomnienie trybu wystawiania okresowych ocen z nauki i zachowania zawartego w Statucie Szkoły. Informacja o ocenach okresowych. Przekazanie informacji wynikających z monitorowania stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole i w drodze do szkoły w I okresie nauki. Sprawy różne. Kl. I-III

26.01.2022 r.

 

Kl. IV-VIII

27.01.2022 r.

wychowawca
4. Bieżące wyniki w nauce i zachowaniu. Realizacja planu pracy wychowawcy klasowego. Upowszechnianie wśród rodziców kultury pedagogicznej w zależności od konkretnej sytuacji wychowawczej w klasie, rzeczywistych potrzeb i zainteresowań rodziców. Pedagogizacja rodziców kl. VIII (wybór szkoły ponadpodstawowej). Sprawy różne.

Możliwość konsultacji z nauczycielami wszystkich przedmiotów.

Kl. I-III

06.04.2022 r.

 

Kl. IV-VIII

07.04.2022 r.

wychowawca

 

5. Wstępna informacja o ocenach rocznych i końcowych. Przypomnienie trybu wystawiania rocznych ocen z nauki i zachowania zawartego w Statucie Szkoły. Podsumowanie realizacji planu pracy wychowawcy klasowego. Upowszechnianie wśród rodziców kultury pedagogicznej w zależności od konkretnej sytuacji wychowawczej w klasie, rzeczywistych potrzeb i zainteresowań rodziców. Przekazanie informacji wynikających z monitorowania stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole i w drodze do szkoły w II okresie nauki. Sprawy różne. Kl. I-III

07.06.2022 r.

 

Kl. IV-VIII

08.06.2022 r.

 

wychowawca