Ważne terminy 2019/2020

 

OCENIANIE W SZKOLE – ROK SZKOLNY 2019/2020

  ZADANIE TERMIN
1. Wstępna informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za I okres (oceny ndst, ndp, ng – forma pisemna) roku szkolnego 2019/2020. I okres trwa od 2 września 2019 r. do 30 stycznia 2020 r. II okres od 31.01.2020 r. do 26.06.2020 r. 15.01.2020 r.
2. Podanie informacji o ostatecznie ustalonych ocenach klasyfikacyjnych za I okres roku szkolnego 2019/2020. 27.01.2020 r.
3. Podanie wstępnej informacji o rocznych i końcowych ocenach klasyfikacyjnych. 04.06.2020 r.
4. Podanie informacji o ostatecznie ustalonych rocznych i końcowych ocenach klasyfikacyjnych.

17.06.2020 r.


ZEBRANIA Z RODZICAMI 2019/2020

L.p. Temat Termin Prowadzący
1.

Przedstawienie planu pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020. Zapoznanie z wewnątrzszkolnym ocenianiem, programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły. Ustalenie z rodzicami działań wychowawczych, które będą  realizowane w bieżącym roku szkolnym. Przedstawienie oferty zajęć pozalekcyjnych. Omówienie zasad bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły. Wybór Oddziałowych Rad Rodziców. Poinformowanie rodziców klas VIII o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Kl. I-III 23.09.2019 r.

Kl. IV-VIII

24.09.2019 r.

wychowawca
2.

Bieżące wyniki w nauce i zachowaniu. Realizacja planu pracy wychowawcy klasowego. Upowszechnianie wśród rodziców kultury pedagogicznej w zależności od konkretnej sytuacji wychowawczej w klasie, rzeczywistych potrzeb i zainteresowań rodziców. Sprawy różne.

Kl. I-III 18.11.2019 r.

Kl. IV-VIII

19.11.2019 r.

wychowawca
3. Przypomnienie trybu wystawiania okresowych ocen z nauki i zachowania zawartego w Statucie Szkoły. Informacja o ocenach okresowych. Przekazanie informacji wynikających z monitorowania stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole i w drodze do szkoły w I okresie nauki. Sprawy różne. Kl. I-III 28.01.2020 r.

Kl. IV-VIII

27.01.2020 r.

wychowawca
4. Bieżące wyniki w nauce i zachowaniu. Realizacja planu pracy wychowawcy klasowego. Upowszechnianie wśród rodziców kultury pedagogicznej w zależności od konkretnej sytuacji wychowawczej w klasie, rzeczywistych potrzeb i zainteresowań rodziców. Pedagogizacja rodziców kl. VIII (wybór szkoły ponadpodstawowej). Sprawy różne. Kl. I-III 30.03.2020 r.

Kl. IV-VIII

31.03.2020 r.

wychowawca

 

5. Wstępna informacja o ocenach rocznych i końcowych. Przypomnienie trybu wystawiania rocznych ocen z nauki i zachowania zawartego w Statucie Szkoły. Podsumowanie  realizacji planu pracy wychowawcy klasowego. Upowszechnianie wśród rodziców kultury pedagogicznej w zależności od konkretnej sytuacji wychowawczej w klasie, rzeczywistych potrzeb i zainteresowań rodziców. Przekazanie informacji wynikających z monitorowania stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole i w drodze do szkoły w II okresie nauki. Sprawy różne. Kl. I-III 03.06.2020 r.

Kl. IV-VIII

04.06.2020 r.

wychowawca