Ważne terminy 2020/2021

OCENIANIE W SZKOLE – ROK SZKOLNY 2020/2021

  ZADANIE TERMIN
1. Wstępna informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za I okres (oceny ndst, ndp, ng – forma pisemna) roku szkolnego 2020/2021. I okres trwa od 1 września 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. II okres od 1 lutego 2021 r. do 25 czerwca 2021 r. I okres trwa od 1 września 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. II okres od 18 stycznia 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.
 11.01.2021 r.

08.12.2020 r.

2. Podanie informacji o ostatecznie ustalonych ocenach klasyfikacyjnych za I okres roku szkolnego 2020/2021.  22.01.2021 r.

18.12.2020 r.

3. Podanie wstępnej informacji o rocznych i końcowych ocenach klasyfikacyjnych.  01.06.2021 r. 
4. Podanie informacji o ostatecznie ustalonych rocznych i końcowych ocenach klasyfikacyjnych.  16.06.2021 r. 


ZEBRANIA Z RODZICAMI 2020/2021

L.p. Temat Termin Prowadzący
1.

Przedstawienie planu pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021. Zapoznanie z wewnątrzszkolnym ocenianiem, programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły. Ustalenie z rodzicami działań wychowawczych, które będą  realizowane w bieżącym roku szkolnym. Przedstawienie oferty zajęć pozalekcyjnych. Omówienie zasad bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły. Wybór Oddziałowych Rad Rodziców. Poinformowanie rodziców klas VIII o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zapoznanie rodziców klas VII z nową formułą egzaminu ósmoklasisty od 2022 r.

 

Kl. I-III

22.09.2020 r.

Kl. IV-VIII

23.09.2020 r.

 

wychowawca
2.

Bieżące wyniki w nauce i zachowaniu. Realizacja planu pracy wychowawcy klasowego. Upowszechnianie wśród rodziców kultury pedagogicznej w zależności od konkretnej sytuacji wychowawczej w klasie, rzeczywistych potrzeb i zainteresowań rodziców. Sprawy różne.

Kl. I-III

04.11.2020 r.

Kl. IV-VIII

05.11.2020 r.

wychowawca
3. Przypomnienie trybu wystawiania okresowych ocen z nauki i zachowania zawartego w Statucie Szkoły. Informacja o ocenach okresowych. Przekazanie informacji wynikających z monitorowania stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole i w drodze do szkoły w I okresie nauki. Sprawy różne.

Kl. I-III

15.01.2021 r.

Kl. IV-VIII

14.01.2021 r.

wychowawca
4. Bieżące wyniki w nauce i zachowaniu. Realizacja planu pracy wychowawcy klasowego. Upowszechnianie wśród rodziców kultury pedagogicznej w zależności od konkretnej sytuacji wychowawczej w klasie, rzeczywistych potrzeb i zainteresowań rodziców. Pedagogizacja rodziców kl. VIII (wybór szkoły ponadpodstawowej). Sprawy różne.

Kl. I-III

29.03.2021 r.

Kl. IV-VIII

30.03.2021 r.

wychowawca

 

5. Wstępna informacja o ocenach rocznych i końcowych. Przypomnienie trybu wystawiania rocznych ocen z nauki i zachowania zawartego w Statucie Szkoły. Podsumowanie  realizacji planu pracy wychowawcy klasowego. Upowszechnianie wśród rodziców kultury pedagogicznej w zależności od konkretnej sytuacji wychowawczej w klasie, rzeczywistych potrzeb i zainteresowań rodziców. Przekazanie informacji wynikających z monitorowania stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole i w drodze do szkoły w II okresie nauki. Sprawy różne.

Kl. I-III

27.05.2021 r.

Kl. IV-VIII

31.05.2021 r.

wychowawca