Dokumenty do pobrania

 

Dokumenty

 

Aktualizacja 30.08.2021 r. – rok szkolny 2021/2022

Jednym z głównych obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych przez przepisy RODO jest obowiązek informacyjny, który w określonych sytuacjach musi być spełniony w stosunku do osoby, której dane dotyczą, dlatego poniższe dokumenty zawierają klauzulę informacyjną.

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej

Oświadczenie rodzica, opiekuna prawnego w sprawie uczestnictwa dziecka w lekcjach religii, etyki

Oświadczenie rodziców, prawnych opiekunów o przejęciu opieki

Pisemna rezygnacja rodziców, opiekunów prawnych ucznia z uczestnictwa w zajęciach wdż

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej

Upoważnienie do uzyskania informacji o dziecku

Wniosek o zwolnienie ucznia z realizacji zajęć informatyki

Wniosek o zwolnienie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego

Zgłoszenie do konkursu w przypadku autora pracy, który nie jest pełnoletni

Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych ucznia z opinii i orzeczeń ppp

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka, ucznia niepełnoletniego

Zgoda na udział ucznia w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zgoda na udział w międzyszkolnych zawodach sportowych uczniów niepełnoletnich

Zgoda rodziców na uczestnictwo w programie Owoce i warzywa w szkole

Zgoda na uczestnictwo w programie Szklanka mleka w szkole

Zgoda rodzica na samodzielne przejście dziecka z budynku C na świetlicę szkolną w budynku A i odwrotnie (nie dotyczy uczniów kl. I-III)

Sprzeciw rodzica dotyczący objęcia dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną w szkole

Sprzeciw rodzica dotyczący objęcia dziecka opieką stomatologiczną w szkole

Wniosek rodziców o indywidualne naucz