Dokumenty do pobrania

Oświadczenie rodziców o przejęciu opieki wraz z klauzulą informacyjną

 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły wraz z klauzulą informacyjną

 

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej wraz z klauzulą informacyjną

 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej wraz z klauzulą informacyjną

 

Upoważnienie do uzyskania informacji o dziecku wraz z klauzulą informacyjną

 

Wniosek o zwolnienie z wf. z klauzulą informacyjną

 

Wniosek o zwolnienie ucznia z zajęć informatyki wraz z klauzulą informacyjną

 

Zgoda rodziców na przetwarzanie wizerunku dziecka wraz z klauzurą informującą

 

Zgoda rodziców na uczestnictwo w programie Owoce i warzywa w szkole z klauzulą informacyjną

 

Zgoda rodziców na uczestnictwo w programie Szklanka mleka w szkole z klauzulą informacyjną

 

Zgoda rodziców na udział dziecka w międzyszkolnych konkursach i zawodach sportowy wraz z klauzulą informacyjną

 

Zgoda rodziców na udział ucznia w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wraz z klauzulą informującą

 

Zgoda rodziców na religię wraz z klauzulą informacyjną.

 

Zgoda rodzica na samodzielne przejście dziecka z budynku C na świetlicę szkolną w budynku A i odwrotnie (nie dotyczy uczniów kl. I-III)

 

Sprzeciw rodzica dotyczący objęcia dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną w szkole

 

Sprzeciw rodzica dotyczący objęcia dziecka opieką stomatologiczną w szkole

 

Wniosek rodziców o indywidualne nauczanie

 

Oświadczenie rodziców w sprawie braku zgody na zajęcia z wdż

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych z opinii i orzeczeń wraz z klauzulą informacyjną