Klauzula informacyjna

klauzula

Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów uczęszczających
do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – dalej jako RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku, ul. Kossobudzkiego 7, e-mail: sekretariat@sp3plock.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Elżbieta Wituska, e-mail: wituska@zjoplock.pl, tel.: 24 367 89 34
 3. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 10 RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 30a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910) w zw. z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 152).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów.
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego wykonywania przez szkołę/placówkę zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, bądź w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego na nich ciążącego. Administrator może również udostępniać dane osobowe podmiotom realizującym cele Administratora na podstawie jego polecenia oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 4 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 10. Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do swoich danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania informacji o tym czy jej dane są przetwarzane, a jeśli tak to w jakim zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób;
 • prawo do sprostowania danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać poprawienia lub uzupełnienia treści swoich danych np. w przypadku gdy dane lub ich treść zostały błędnie zebrane;
 • prawo do usunięcia danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia jej danych; prawo to nie może być zrealizowane w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora, w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w określonych przypadkach żądać ograniczenia przetwarzania jej danych. Po otrzymaniu takiego żądania administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich przechowywania, chyba że wykaże niezasadność takiego żądania lub ustanie przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych – to prawo osoby, której dane dotyczą ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli jej dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy, a przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany;
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. Prawo to przysługuje jedynie w przypadku, gdy jej dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora).
 • ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.