Mocne strony szkoły

mocne strony

SZKOŁY TO:

 1. Wpracowany przez całą społeczność szkolną etos szkoły. Przez termin „etos” rozumiemy klimat szkoły, który wyraża się w warunkach organizacyjnych i sieci powiązań międzyludzkich. Etos i kultura szkoły nie są łatwe do zdefiniowania. Wyrażają „sekretną harmonię” szkoły, to normy, przekonania i wartości, które stały się sposobem, standardem i regułą postępowania w szkole. To jest coś, co czujesz za skórą po jakimś czasie spędzonym w tej szkole. Sprzyjający efektywnej edukacji etos naszej szkoły przejawiał się, na przykład: w utożsamianiu się ze szkołą i dumie z niej (społeczność dobrej szkoły jest spójna); w gościnności (dobra szkoła dobrze się prezentuje); w wysokich oczekiwaniach wobec uczniów i nauczycieli (dobra szkoła spodziewa się najlepszego po każdym); w silnym, świadomym zadań kierownictwie (dobra szkoła jest dobrze zarządzana); w pozytywnym podejściu do ucznia (dobra szkoła motywuje uczniów pochwałami); w partnerskiej współpracy z rodzicami i społecznością lokalną (dobra szkoła wciąga do pracy ludzi spoza niej).
 2. Dobrze wykształcona i zaangażowana kadra, systematycznie podnosząca kwalifikacje i doskonaląca warsztat pracy. Tylko w ostatnich dwóch latach 29 nauczycieli zdobyło dodatkowe kwalifikacje zawodowe które wynikały z potrzeb szkoły i które były dofinansowywane przez szkołę. Natomiast średnia liczba ukończenia form doskonalenia zawodowego przypadająca na jednego członka rady pedagogicznej wynosi 6,5.
 3. Kompleksowa opieka nad uczniami w zakresie pomocy psychologoiczno-pedagogicznej i nie tylko.
 4. Liczne sukcesy szkoły (na poziomie ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym} – nawet w czasie trwania nauki zdalnej o czym można przekonać się wchodząc na naszą stronę internetową i facebooka.
 5. Bardzo dobry poziom pracy dydaktycznej – wysokie wyniki na egzaminie ósmoklasisty.
 6. Bardzo dobre efekty pracy wychowawczej i opiekuńczej – skuteczna realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego.
 7. Praktyczne wykorzystywanie wyników ewaluacji wewnętrznej (tworzenie diagnozy i prognozy pracy szkoły) we wszystkich jej obszarach.
 8. Zaangażowanie rodziców w sprawy szkoły.
 9. Prężnie działający Samorząd Uczniowski.
 10. Różnorodna działalność charytatywna i wolontariat.
 11. Bogata oferta uroczystości szkolnych, konkursów przedmiotowych oraz zawodów sportowych.
 12. Wyjazdowe formy nauki i wypoczynku (w tym wycieczki zagraniczne).
 13. Różnorodne zajęciach pozalekcyjne, które wpływają na rozwój, aktywność oraz kreatywność uczniów, np.: robotyka, szachy, zajęcia teatralne, zespół muzyczny, chór, zajęcia twórczości, turnieje rodzinne w siatkówkę,  itp.
 14. Jednozmianowy system nauczania.
 15. Sprawna komunikacja wewnątrz szkoły i poza nią (dziennik elektroniczny, strona internetowa, facebook).